Locatie: Aanmelden - Kennismaking - Ouders

 Aanmelden nieuwe leerlingen

Voordat u uw kind aanmeldt op onze school heeft u zich waarschijnlijk georiënteerd op welke school u uw kind wilt plaatsen. U heeft misschien de open ochtend van verschillende scholen bezocht, de website bekeken of gesproken met ouders met kinderen op de school. Tenslotte heeft u gekozen voor aanmelding bij de Freinetschool Delft. Hoe nu verder?
 
De aanmelding gebeurt bij de twee locatiedirecteuren van de Freinetschool.
U kunt telefonisch of via de mail een afspraak maken.
 
Wilt een aanmeldformulier ontvangen stuur dan een mail naar:
 
Voor de groepen 1 t/m 3 bij:
Joke Bouma:
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
locatie Margriet 015- 2840808
locatie Hugo 015-2132674
margriet@freinetschooldelft.nl
 
Voor de groepen 4 t/m 8 bij:
Els Slats:
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
locatie Libel 015- 2127261
locatie Hugo 015-2132674
libel@freinetschooldelft.nl
 
 
Tijdens de aanmelding worden de administratieve gegevens van uw kind genoteerd. Het is belangrijk dat hier de handtekening van beide ouders onder staat.
Bij aanmelding heeft de school een kopie van het BSN (Burger Service Nummer) nodig. Dit nummerwordt door de belastingdienst aan u verstrekt. Het BSN nummer is tevens het onderwijsnummer van uw kind.
 
Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is het een en ander veranderd met betrekking tot de aanmelding en inschrijving van leerlingen in het primair onderwijs. 
 
Als uw kind is aangemeld, ontvangt u een brief met de bevestiging van de ontvangst van aanmelding. Daarnaast staat in de brief dat de leerling is aangemeld voor een genoemd schooljaar dat op de
Freinetschool Delft van 1 augustus tot 1 augustus loopt. Het kan ook zo zijn dat uw kind op de wachtlijst is geplaatst voor een genoemd schooljaar.
 
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van start gegaan. Hiermee hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders zich het eerst melden de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden, op de eigen school, op een andere school in het reguliere onderwijs, of het (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Mocht de leerling niet op de Freinetschool geplaatst kunnen worden, dan kan de school i.s.m. het samenwerkingsverband zoeken naar de juiste plek voor de leerling
 
Zoals reeds vermeld is krijgt u, die maanden voordat uw kind drie jaar wordt, een oproep van de leerkracht waarbij uw kind in de groep komt. Uw kind dient bij dit gesprek aanwezig te zijn. De eerste levensjaren worden doorgenomen evenals andere wetenswaardigheden over het kind die relevant zijn voor school. Tijdens dit kennismakingsgesprek kijkt de leerkracht of het kind bij ons op school geplaatst kan worden. De leerkracht hanteert hierbij het toelatingsbeleid van de school. Eigenlijk wordt beoordeeld of de school in staat is de zorg te bieden, die de leerling nodig heeft. Mocht hierover twijfel bestaan, dan wordt de directie en/of de intern begeleider ingeschakeld. De intern begeleider zal dan onderzoek doen naar de leerprestaties en/of leergedrag van de aangemelde leerling en de directie adviseren over toelaatbaarheid en de benodigde zorg. Als er geen twijfel is,volgt definitieve inschrijving.
 
De leerkracht maakt met de ouders afspraken over het wennen in de toekomstige groep van het kind. In de periode voor de vierde verjaardag mogen zij hooguit vijf dagdelen komen wennen (wettelijke regeling).
 
Zij-instromers zijn kinderen die tussentijds van een andere school, door verhuizing, bij ons op school komen. Zij worden altijd
door de intern begeleider opgeroepen en er vindt pedagogisch/didactisch onderzoek plaats. 
 
Ook heeft de intern begeleider overleg met de voorgaande school om te bespreken wat de leerling nodig heeft qua ondersteuning en te beoordelen of de Freinetschool de benodigde zorg kan bieden. 
 
De beslissing zal mondeling worden onderbouwd en schriftelijk aan de ouders van het betreffende kind worden gemeld. 
 
Voor meer informatie over aanmelden, toelating en Passend Onderwijs, zie de bijgevoegde
procedure van de school: Aanmelding en toelating leerlingen