Ouderparticipatie

In de schakel kind en school, gezien vanuit de visie van het Freinetonderwijs, nemen de ouders een belangrijke plaats in. De school probeert daarom ouders zeer nauw bij het schoolleven van hun kinderen te betrekken. Dat kan verder gaan dan alleen maar de zorg om het eigen kind(eren). Er zijn vele mogelijkheden om als ouder actief deel te nemen. Van hand- en spandiensten in de groep of tijdens een feest, inhoudelijk meepraten over het onderwijs en de organisatie daarvan in de schoolcommissie tot het meedenken bij beleidsmatige zaken in de medezeggenschapsraad.

 

Communicatie met ouders

Hoe zijn de lijnen van communicatie met/van ouders

Als school vinden we het belangrijk om goed te communiceren met ouders.

In deze tijd zijn er legio van mogelijkheden en het is dan ook goed om de meest geschikte weg hiervoor in te zetten.

In ons communicatieplan heeft de school hier richtlijnen voor opgesteld voor ouders, leerkrachten en directie. In het volgende overzicht de meest voorkomende:

  • ouders/ leerkrachten

- in een persoonlijk gesprek:

               . Ouders: Zorgen om je kind, rapportbesprekingen, onderzoek besprekingen e.d.

               . leerkrachten: Zorgen om het kind, rapportbesprekingen, onderzoek besprekingen

- via de mail:

               . Ziekmeldingen, plannen van afspraken of aanvraag voor een gesprek, uitstapjes,

                 informatie e.d.

               . Géén inhoudelijke zaken, dit geeft veelal verwarring en de boodschap kan verkeerd                geïnterpreteerd worden door een van de partijen.

  • Intern begeleider

- in een persoonlijk gesprek:

               . Zorgen om je kind: via de leerkracht wordt een gesprek aangevraagd, als er extra

               expertise nodig is voor de juiste aanpak voor je kind ( Zie website bij Ouders tab

               Ondersteuning)

               . Onderzoek besprekingen, voortgangsgesprekken

- via de mail:

               . Plannen van afspraken

               . Géén inhoudelijke zaken, dit geeft veelal verwarring en de boodschap kan verkeerd                geïnterpreteerd worden door een van de partijen.

  • Directie

- in een persoonlijk gesprek:

               . Zorgen om je kind: indien de zorgen verder gaan dan alleen door de leerkracht en

              de intern begeleider kan worden opgepakt. Deze besprekingen vinden dan altijd

              plaats samen met de leerkracht en zo nodig de intern begeleider.

               . Géén inhoudelijke zaken, dit geeft veelal verwarring en de boodschap kan verkeerd                geïnterpreteerd worden door een van de partijen.

- via de mail:

               . Plannen van afspraken

 

Op deze manier hopen we dat alle partijen goed met elkaar, in goede verstandhouding in gesprek blijven. Uiteindelijk willen we allemaal een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind dragen.

 

Activiteitencommissie

 

Elk jaar organiseert de school activiteiten voor de kinderen, zoals het bezoek van de Sint, het kerstfeest, het paasontbijt en om het jaar een zomerfeest of een schoolreis.

 

De activiteitencommissie bestaat uit leerkrachten en ouders die samen deze activiteiten organiseren. De activiteitencommissie ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van de activiteiten en zorgt bij voorbeeld voor het eten en drinken tijdens de activiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met allergieën en het dieetbeleid van de school.

 

Daarnaast organiseert de activiteitencommissie elk jaar een ouderfeest. Dit is een activiteit voor ouders, en niet voor kinderen. Het ouderfeest is altijd erg gezellig en een mooie gelegenheid om ouders en leerkrachten te spreken naast het praatje op het schoolplein.

 

De activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Daarom wordt bij alle activiteiten duurzaam nagedacht over de spullen / materialen die nodig zijn. En wordt altijd getracht goed in te schatten hoeveel eten er nodig is. Als er voedsel over is, wordt dat naar de voedselbank gebracht. 

 

Als lid van de activiteitencommissie ben je betrokken bij de school. Het is leuk om de activiteiten mee te maken en te zien hoe de kinderen hiervan genieten. Tegelijkertijd lever je ook een bijdrage aan de school.